وی افزود: مصرف نفت سفید در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ نیز ۱۷/۵ درصد کاهش و مصرف گازوئیل ۲۸/۹ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت نفت منطقه ایلام ادامه داد: همچنین مصرف نفت کوره در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در مجموع ۷۶/۵ درصد کاهش و گاز مایع نیز ۵/۵ درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ماه، مصرف گاز مایع ۱۴ درصد افزایش و نفت کوره نیز ۳۹ درصد کاهش داشته است.

چاغروندی اظهار کرد: هم اکنون ۲۳ جایگاه CNG و ۴۹ جایگاه عرضه سوخت بنزین در سطح استان ایلام فعال است