تاریخ : یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳

ادبی

۰۴خرداد
او سالها که شهید بود
هابیل آرام گرفت

او سالها که شهید بود

هابیل نزد خدا عزیز شد، قابیل حسادت کرد و قابیل هابیل را کشت هابیل کشته شد اما قصه تمام نشد و خود آغاز قصه ی دور و دراز دنیای ما آدما شد قصه ی هابیل و قابیل خط و رسم دنیا تعیین و ترسیم گردید که آدمیزاد یا هابیل است یا قابیل